Catàleg robes

Robes patchwork 100% cotó/ Telas patchwork  100% algodón

SENSE MÍNIM DE COMPRA / SIN MÍNIMO DE COMPRA

Les imatges estan totes a la mateixa proporció i enquadrades a l’ample de la peça. Per a tenir una idea de la grandària al natural dels estampats preneu com a exemple les imatges següents.

Las imágenes están todas a la misma proporción y encuadradas al ancho de la pieza. Para tener una idea del tamaño al natural de los estampados tomar como ejemplo las imágenes siguientes.

(L’amplada de peça és de 1,10 /1,50 m.) (El ancho de pieza es de 1,10 / 1,50 m.)

Només disposem d’una peça de cada estampat i no podem repetir comanda, pel que donarem de baixa del catàleg les que s’esgotin i afegirem les novetats.

Solo disponemos de una pieza de cada estampado y no podemos repetir pedido, por lo que daremos de baja del catálogo las que se agoten y añadiremos las novedades.

Els colors poden patir alguna petita variació, depenent del monitor en el qual es visualitzin. Los colores pueden sufrir alguna pequeña variación, dependiendo del monitor en el que se visualicen.

Estampats d’animals, imitació de pells. /Estampados de animales, imitación de pieles

Cels, núvols, estrelles, neu, etc./ Cielos, nubes, estrellas, etc.

Estrelles/Estrellas

Quadres i ratlles/ Cuadros y rallas

FLORS/FLORES

Flors, fulles, fruites, verdures, herbes, etc./Flores, hojas, frutas, verduras, hierbas, etc.

Cors/Corazones

Tops/Topos

Superfícies de fusta, troncs, vímets, etc./Superficies de madera, troncos, mimbres, etc.

Dibuixos infantils/Dibujos infantiles

Estampats originals, cardiogrames, instruments medicina, escriptura, ulleres, estampats cridaners, etc. Estampados originales, cardiogramas, instrumentos medicina, escritura, gafas, estampados llamativos, etc.

Parets i pedres, murs de maó i de pedra, teulades/Paredes y piedras, muros de ladrillo y de piedra, tejados.

Varis, tela de galliner, estampats amb maniquins, fils, botons, llanes, etc. Varios, tela de gallinero, estampados con maniquís, hilos botones, lanas, etc.

Resta de catàleg en preparació Resto de catalogo en preparación